1398/03/29 | 83 بازدید

فرم کاندیداتوری بازرسی

فرم ها تراز مالی مربوط به آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کارکنان دولت ج.ا.ا. « اسکاد » را لطفا از قسمت کالری مجمع98 پیگیریو مشاهده فرمایید.