1397/04/31 | 85486 بازدید

تودیع ومعارفه معاون اداری مالی اسکاد

طی حکمی از سوی رئیس هیات مدیره ومدیر عامل اسکاد ، آقای عبدالله بدر بعنوان معاون اداری  مالی اسکاد منصوب شدند.

 درجلسه 97/04/31  هیات مدیره اسکاداز زحمات وخدمات متمادی جناب آقای رمضانی تقدیر و ضمن موافقت آقای عبدالهی با استعفای ایشان ، آقای بدر به عنوان معاون جدید اداری مالی اسکاد معرفی شدند.

در این جلسه که باحضور هیات مدیره ،مشاوران ومدیران ستادی اسکاد برگزار شد با اهدای لوح وهدایا از زحمات آقای رمضانی تقدیر شد.