ماکارونی ، ورمیشل ، لازانیا ، ذشته آشی ، رشته پلویی ، سوپ آماده و ..... 57 کالا یافت شد
مرتب سازی براساس:
پنوني مک لوله اي تکه اي 500 گ20 ب

پنوني مک لوله اي تکه اي 500 گ20 ب

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
شلز سبزيجات مک 500 گ 20 ب

شلز سبزيجات مک 500 گ 20 ب

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
حلزوني تک   500 گ 20 ب

حلزوني تک 500 گ 20 ب

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
لينگوييني غني شده  تک  500گ 30ع

لينگوييني غني شده تک 500گ 30ع

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
ماکاروني مته اي  زر 500گ  20ع

ماکاروني مته اي زر 500گ 20ع

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
ماکاروني  مته اي سبزيجات  زر 500گ  20ع

ماکاروني مته اي سبزيجات زر 500گ 20ع

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
رشته آشي تک گلپا سلفوني500 گ  24 ع

رشته آشي تک گلپا سلفوني500 گ 24 ع

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
ماکاروني فانتزيا ميکس  زر 500گ  20ع

ماکاروني فانتزيا ميکس زر 500گ 20ع

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
ماکاروني  شلز   زر 500گ  20ع

ماکاروني شلز زر 500گ 20ع

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
اسپاگتي غني شده تک 500 گ 30 ب

اسپاگتي غني شده تک 500 گ 30 ب

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
ماکاروني  پروانه  زر  500گ 20ع

ماکاروني پروانه زر 500گ 20ع

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
.

.

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
ماکاروني پروانه اي سبزيجات  زر 500گ  20ع

ماکاروني پروانه اي سبزيجات زر 500گ 20ع

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
تورتيگليوني  تک 500 گ 20 ب

تورتيگليوني تک 500 گ 20 ب

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
رشته آشي  زر 500گ 20بسته اي

رشته آشي زر 500گ 20بسته اي

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
ماکاروني  زر رشته اي  700 گرمي 20 ب

ماکاروني زر رشته اي 700 گرمي 20 ب

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
پاستا نيمه آماده پيکولي باطعم کچاپ تک180گ 10ع

پاستا نيمه آماده پيکولي باطعم کچاپ تک180گ 10ع

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
پاستا نيمه آماده پنه ريگاته باطعم تنوري تک180گ 10ع

پاستا نيمه آماده پنه ريگاته باطعم تنوري تک180گ 10ع

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
پاستا نيمه آماده پروانه باطعم پيتزا تک180گ 10ع

پاستا نيمه آماده پروانه باطعم پيتزا تک180گ 10ع

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
پاستا نيمه آماده پروانه سبزي باطعم قارچ تک180گ 10ع

پاستا نيمه آماده پروانه سبزي باطعم قارچ تک180گ 10ع

مشاهده محصول به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
پنوني مک لوله اي تکه اي 500 گ20 ب

پنوني مک لوله اي تکه اي 500 گ20 ب

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
شلز سبزيجات مک 500 گ 20 ب

شلز سبزيجات مک 500 گ 20 ب

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
حلزوني تک   500 گ 20 ب

حلزوني تک 500 گ 20 ب

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
لينگوييني غني شده  تک  500گ 30ع

لينگوييني غني شده تک 500گ 30ع

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
ماکاروني مته اي  زر 500گ  20ع

ماکاروني مته اي زر 500گ 20ع

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
ماکاروني  مته اي سبزيجات  زر 500گ  20ع

ماکاروني مته اي سبزيجات زر 500گ 20ع

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
رشته آشي تک گلپا سلفوني500 گ  24 ع

رشته آشي تک گلپا سلفوني500 گ 24 ع

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
ماکاروني فانتزيا ميکس  زر 500گ  20ع

ماکاروني فانتزيا ميکس زر 500گ 20ع

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
ماکاروني  شلز   زر 500گ  20ع

ماکاروني شلز زر 500گ 20ع

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
اسپاگتي غني شده تک 500 گ 30 ب

اسپاگتي غني شده تک 500 گ 30 ب

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
ماکاروني  پروانه  زر  500گ 20ع

ماکاروني پروانه زر 500گ 20ع

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
.

.

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
ماکاروني پروانه اي سبزيجات  زر 500گ  20ع

ماکاروني پروانه اي سبزيجات زر 500گ 20ع

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
تورتيگليوني  تک 500 گ 20 ب

تورتيگليوني تک 500 گ 20 ب

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
رشته آشي  زر 500گ 20بسته اي

رشته آشي زر 500گ 20بسته اي

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
ماکاروني  زر رشته اي  700 گرمي 20 ب

ماکاروني زر رشته اي 700 گرمي 20 ب

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
پاستا نيمه آماده پيکولي باطعم کچاپ تک180گ 10ع

پاستا نيمه آماده پيکولي باطعم کچاپ تک180گ 10ع

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
پاستا نيمه آماده پنه ريگاته باطعم تنوري تک180گ 10ع

پاستا نيمه آماده پنه ريگاته باطعم تنوري تک180گ 10ع

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
پاستا نيمه آماده پروانه باطعم پيتزا تک180گ 10ع

پاستا نيمه آماده پروانه باطعم پيتزا تک180گ 10ع

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
پاستا نيمه آماده پروانه سبزي باطعم قارچ تک180گ 10ع

پاستا نيمه آماده پروانه سبزي باطعم قارچ تک180گ 10ع

به این کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد
صفحه 1 از 3